De meewerkaftrek, hoe werk het?

Werkt uw partner mee in uw onderneming? En betaalt u uw meewerkende partner géén of een hele lage arbeidsvergoeding? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de meewerkaftrek. Door de meewerkaftrek toe te passen kunt u uw winst met maximaal 4% verminderen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Wat zijn de voorwaarden?

Als ondernemer moet u eerst aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de meewerkaftrek.

  • IB-ondernemer. U moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting om aanspraak te kunnen maken op de meewerkaftrek. Een DGA met een BV kan dit dus niet. Ook resultaatgenieters of medegerechtigden kunnen geen meewerkaftrek krijgen. Een medegerechtigde is iemand die winst uit een onderneming ontvangt zonder zelf ondernemer te zijn. Zoals een commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap. Bent u vennoot in een VOF? Dan bent u geen medegerechtigde maar ondernemer.
  • Urencriterium. U moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming moet hebben besteed.
  • Minimaal 525 uur. Uw partner moet in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 525 uren of meer in uw onderneming hebben gewerkt.
  • Minder dan < € 5.000 vergoeding. Uw partner mag hiervoor geen vergoeding hebben ontvangen, of een kleine vergoeding die minder bedraagt dan € 5.000.
  • Fiscale partner. De meewerkende persoon moet uw fiscale partner zijn.

Tip. Een vergoeding van minder dan € 5.000 is voor uw fiscale partner geen inkomen en wordt dus ook niet
bij uw fiscale partner belast. Een vergoeding van minder dan € 5.000 mag u niet van de winst aftrekken.

Welke uren tellen mee voor de meewerkaftrek?

Zoals u boven heeft kunnen lezen moet uw partner minimaal 525 uren meegewerkt hebben. Bij 7 uur per dag is dat 75 dagen per jaar. Rekening houdend met vakanties komt dat bijna overeen met 1,5 dag per week. Dat is niet gering.
De werkzaamheden die uw partner verricht moeten specifiek zijn voor de onderneming. Zo tellen bijvoorbeeld de uren van het schoonmaken van een werkkamer thuis niet mee. Dit geldt voor alle dergelijke hulp die als gebruikelijk wordt beschouwd in een huwelijk of bij samenwonen. Vinden deze werkzaamheden plaats in een zelfstandige bedrijfsruimte of kantoor? Dan mag u de uren van deze werkzaamheden wel meetellen.

Tip. U moet het aantal meegewerkte uren wel aannemelijk kunnen maken. Dit doet u door een goede
urenadministratie bij te houden voor uw partner.

Hoeveel bedraagt de meewerkaftrek?

Tabel meewerkaftrek 2017

Meegewerkte uren
Vanaf Tot % van de winst
525 875 1,25%
875 1.225 2%
1.225 1.750 3%
1.750 4%

Welke winstbestanddelen zijn uitgesloten?

De volgende winstbestanddelen tellen niet mee voor de meewerkaftrek:

  1. Winst die u heeft genoten ter vervanging van door onteigening gederfde of te derven voordelen uit onderneming.
  2. Winst die u behaald heeft bij het (gedeeltelijk) staken van uw onderneming.
  3. Winst die u heeft behaald als gevolg van overbrenging van vermogensbestanddelen naar het buitenland of als gevolg van een eindafrekening.

Tip. Neem voor meer uitleg en advies contact op met uw adviseur.

Rekenvoorbeeld

Stel, u voldoet aan het urencriterium en heeft in 2017 een winst van € 75.000 behaald. U heeft geen recht op de startersaftrek en heeft in 2017 de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Uw fiscale partner werkt 1.500 uren mee in uw onderneming en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

In onderstaande tabel laten wij u zien wat het voordeel kan zijn van de meewerkaftrek. In kolom A is de meewerkaftrek wel verwerkt; in kolom B is de meewerkaftrek niet verwerk

A. Wél meewerkaftrek B. Géén meewerkaftrek
Winst € 75.000 € 75.000
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 7.280
Meewerkaftrek: 3% van € 75.000,- € 2.250-
€ 65.470 € 67.720
MKB-winstvrijstelling 14% van € 65.470 € 9.166 € 9.481
Verzamelinkomen € 56.304 € 58.239
Berekening belasting en premie:
Schijf 1: t/m € 19.982 36,55% € 7.303 € 7.303
Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 40,80% € 5.634 € 5.634
Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80% € 9.185 € 9.974
Belasting box 1 € 22.122 € 22.911

In het rekenvoorbeeld wordt geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en heffingskortingen.

De meewerkaftrek levert u een belastingvoordeel op van: € 22.911 minus € 22.122 = € 789.

Let op. En wat als u een verlies heeft gemaakt? Als u een verlies maakt, dan is de meewerkaftrek nihil.

Tot slot

Meewerkaftrek niet altijd voordelig. Zoals uit het rekenvoorbeeld blijkt is het voordeel wat u behaalt met de meewerkaftrek ‘slechts’ € 789, dat overeenkomt met ca. 3%. Gebruikmaken van de meewerkaftrek levert daarom niet altijd het grootste fiscale voordeel op.

Gebruik eventuele tariefvoordelen. Een reële arbeidsbeloning daarentegen kan fiscaal voordeliger zijn voor u. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in het hoogste belastingtarief valt (52%) en uw fiscale partner in een veel lager tarief, waardoor er dus een tariefvoordeel ontstaat.

Arbeidsbeloning aftrekbaar. De reële arbeidsbeloning moet dan wel € 5.000 of meer bedragen. Deze beloning mag u van de winst aftrekken. Bij uw fiscale partner daarentegen is de beloning belast en dient deze bij de aangifte inkomstenbelasting aangegeven te worden als ‘inkomsten overig werk’. Over deze inkomsten is ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Tip. Er mag geen sprake zijn van een dienstbetrekking en de beloning dient reëel en zakelijk te zijn.
Ook dient de beloning schriftelijk overeengekomen te zijn.


Als uw fiscale partner meer dan 525 uur in uw onderneming meewerkt en u geeft hem/haar een vergoeding van meer dan € 5.000, dan mag u de meewerkaftrek in mindering brengen op uw winst. Een reële vergoeding betalen kan echter voor u samen fiscaal voordeliger uitpakken. Uw adviseur bij Administratie Partners kan u vertellen wat in uw geval het slimste is.